Abudulaɩ NINYAAN

Abudulaɩ NINYAAN yɩ nʋnɩ gɔɔ. Ʋ yɩ bànʋ́ nə ʋ dwí, yá kʋ nətʋ tə yɩ ʋ nyɩna won ʋ jon. 

Thumbnail image
Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.